شاعر ها عاشق می میرند

بی حضور نازنین ات نازنین
گلهای باغچه می میرند
در حوض چشمهای من
اشکها می میرند
امید و این طبع شعر
همگی باهم بی صدا می میرند
شمع می میرد، پروانه می میرد
همه عشاق جهان با خنده می میرند
از دریای آبی چشمان زلالت شعر میگیرم
تو ندانستی همه ماهی ها با اشک می میرند
سخن اضافه نگویم دیگر بیش
تو نیستی و همه شاعرها
همه شاعر ها عاشق می میرند

موارد مشابه