[به روایت کد] = [شبیه سازی سیستم شبای بین بانکی ایران]